วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายหนองครก หมู่ที่ ๑๐ บ้านคูเมือง ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ตัดหญ้าบริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเมืองฝ้าย กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายห้วยหลง บ้านปราสาทอำนวย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำพรัอมบ่อพักน้ำบ้านปราสาทอำนวย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดบ้านหนองตะคร้อ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองย่างหมู ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ้าย ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง