องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
สภาอบต.


นายเติม  ชัยศรีรัมย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 061-550-3221


นายบุญส่ง  วนวงศ์
นายศิร  วิเสโส
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 087-937-0591 โทรศัพท์ : 061-264-2633


นายสมชาย  โกเลือน
นายศิร  วิเสโส นายจำปา  สุดตาชาติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
โทรศัพท์ : 093-160-2232 โทรศัพท์ : 061-264-2633 โทรศัพท์ : 080-735-7276นายสุชาติ คงพลปาน
นายวีระพงษ์  ไชยภา
นางทัน  แสนรัมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
โทรศัพท์ : 093-759-1330 โทรศัพท์ : ......................
โทรศัพท์ : 093-461-2194นายมงคล  เพียยา
นายบุญเลิศ  มณีรัตน์
นายบาหยัน  เนตวิลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
โทรศัพท์ : 093-759-1330 โทรศัพท์ : 098-889-4616 โทรศัพท์ : 098-570-4358นายอุดม  โสโลมรัมย์


สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒


โทรศัพท์ : 080-229-2110