องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 23 ม.ค. 2567 ]10
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย [ 11 ม.ค. 2567 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง ผลการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]12
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง ผลการดำเนินการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]3
5 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]9
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 10 ส.ค. 2566 ]7
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]4
8 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]5
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ม.ค. 2566 ]3
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 9 ม.ค. 2566 ]13
11 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ2566 [ 23 ธ.ค. 2565 ]6
12 ประกาศนโยบายกำหนดให้สถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ [ 7 ต.ค. 2565 ]3
13 ประกาศ ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 27 ก.ค. 2565 ]3
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 21 ก.ค. 2565 ]3
15 แนวทางการจัดการน้ำเสียจากบ้านเรือน [ 15 ก.ค. 2565 ]3
16 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]3
17 ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 5 ก.ค. 2565 ]3
18 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 1 ก.ค. 2565 ]5
19 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำ ทางสาธารณะ [ 27 มิ.ย. 2565 ]3
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]3
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 23 มิ.ย. 2565 ]3
22 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]3
23 ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 มิ.ย. 2565 ]5
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประำจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]4
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ พ.ศ.2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]4
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประำจำปี พ.ศ. 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]3
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประำจำปี พ.ศ. 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]3
28 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]3