องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางนิรมล  พลเดช
หัวหน้าสำนักปลัด
นายคำนึง  เชี้ยวสอน
นางสาวเด่นนภา  เทียมเลิศ
นายกฤษฎา  ทรงสังข์
นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล

- ว่าง -

นายเรืองยศ  วัฒนสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายธนาบูรณ์  รินนรา

นางบัวผัน  ศิริชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ลจ.ประจำ)
นักทรัพยากรบุคคล(ลจ.ประจำ)

นางสาวธัญลักษณ์  ช้ายก่า
นางสาวชลธิชา  วงษาเสก
นางสาวปทุมทิพย์  เพียยา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมชาย  วิวัฒน์บวรกุล
นายภิญโญ  โพธิ์จันดี นายประคอง  ดวงศรี
นายเกรียงไกร  ชัยภูมิ
พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถ คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป