องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
กองคลัง


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพิมพ์พิชชา  สดรัมย์
นางสาวกุลกันยา  สาระทา
นางศุภนิดา  สุดสายเนตร
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ


- ว่าง -


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสมใจ  บุญเศษ

นางสาวนัตนาภรณ์  วิทยารณยุทธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้