องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
กองช่าง


นายสุรวุฒิ  จันทร์จำเริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง


- ว่าง -
นายช่างโยธานายอัตรพล  บุญประเสริฐ
นายมนุเชษฐ์  ชัยศรีรัมย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศักดิ์ดา  พยัคฆา
นางสาวกนกรดา  แกล้วกล้า
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ