องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร


นางสาวดารัตน์  สำมรวมรัมย์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


นายอำนาจ  สกุลทอง
นักวิชาการเกษตรนายจิรศักดิ์  อารัมย์
นางสาวรัตนาภรณ์  สงครามรอด
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร คนงานทั่วไป