องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายพิเชษฐ  สุขเขียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 098-119-0210

ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์  ขุนนามวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 095-639-0985นางนิรมล  พลเดช
- ว่าง -
นายสุรวุฒิ  จันทร์จำเริญ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 086 249 7163
โทรศัพท์ : ..................... โทรศัพท์ : 084 039 5198นายบัญชา  จันทร์จำเริญ
นางสาวดารัตน์  สำรวมรัมย์
นายธีรวีร์  พงศธรภูริวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ : 088 580 3658
โทรศัพท์ : 089 716 5856
โทรศัพท์ : 084 411 1214