องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ


นายธีรวรีร์  พงศธรภูริวัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวนภามาศ  ศรีเตชะ
นักวิชาการศึกษา
นางแสงเดือน  ผิวสา
นางธันยพร  พยัคฆา
นางนวลนภา  พิมพ์โครต
ครู ครู ครู


นางทองอินทร์  ประวันนัง
นางนิตยา  ยินดีชาติ
นางทิพวรรณ  พิทักษา
ครู ครู ครู


นางสาวรวีรวรรณ  จันทร์นพคุณ
นายสัณฐิติ  พวงเกตุ
นางคณิตตา  จันทร์รักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเรณูรัตน์  การฉิ่ง
นางปัญจะนา  ผุดบัวดง
นางนิตยา  ซ้ายก่า
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุลีมาศ  โสลมลำ

นางสาวกาญจนา  พลรักษา
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก