องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ


การประกอบอาชีพของประชาชน

              โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร เป็นหลัก สภาพรวมทางเศรษฐกิจ  ของตำบลดังนี้

หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล