องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม


นายบัญชา  จันทร์จำเริญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


สิบเอกกุลวัชร  นามนุ
นักพัฒนาชุมชน
นางมณีวรรณ  บุญวัฒนา

นายบวรณ์  จันทร์กฤษ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน