องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“เมืองฝ้ายน่าอยู่ เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งอารยธรรมเมืองโบราณ บริหาร
โปร่งใส ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน”